Bulgarisch

Гаранция/отговорност за неизправности за AgfaPhoto карти памет (SD / SDHC / SDXC карти, MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC карти, CompactFlash карти) и USB флаш драйв

5 години ограничена гаранция от Lupus Imaging & Media (Lupus) за професионални AgfaPhoto карти памет, 3 години за стандартни карти памет и 2 години за USB флаш драйв.

Lupus гарантира, че AgfaPhoto карти памет и USB флаш драйв за продължителността на гаранционния срок от датата на покупка (“Период на гаранция”) са без материални и производствени щети и при нормална употреба отговарят по същество на публикуваните спецификации.

Гаранцията се дава на първия купувач, който е купил продукта от оторизиран търговец или директно от Lupus. Гаранцията не може да се прехвърля. Необходима е квитанцията за покупка. www.compactflash.orgwww.sdcard.orgТози продукт трябва да се използва в уред, който е съвместим със спецификациите на CompactFlash Association (www.compactflash.org) или SD Card Association (www.sdcard.org). Тези гаранционни права се загубват при използване в неподходящ уред. Lupus не носи отговорност, ако се причини неизправност или вреди чрез продукти или компоненти от трети производители, независимо от това, дали употребата с тези продукти или компоненти е оторизирана или не е оторизирана. Гаранцията не се простира върху софтуера от трети производители, който се доставя с продукта. Вие сте сам отговорен за всички свързани с този софтуер налични работи по поддръжката и ремонта. Тази гаранция е невалидна, ако Lupus констатира, че картата с памет/USB флаш драйв е повредена поради грешно инсталиране, непозволена употреба, неоторизиран ремонт, промени или чрез злополука или е използвана несъответстващо на указанията за продукта.

При гаранционни искания се обърнете към Lupus по телефонен номер +49-2173-20890-0 или изпратете E-Mail на: info@ lupus-im.cominfo@lupus-im.com. Вие трябва да получите номер на потвърждение за проследяване на пратката и да изпратите продукта обратно на собствени разноски в сигурна опаковка, съответно на указанията на Lupus. Lupus взема решение по собствена преценка или да ремонтира продукта или да го подмени чрез нов или преработен продукт със същия или по-добър капацитет и функционалност. Гаранцията за заменящия продукт важи за оставащия период от време на първоначалната гаранция.

Lupus не поема гаранция и не е отговорен за загубени данни или снимки, които са били запаметени на продукт (включително обратно изпратени продукти). При това причината за загубата е без значение. Не се поема гаранция за това, че продуктите на Lupus ще работят винаги без грешка. AgfaPhoto карти памет и USB флаш драйв не трябва да се използват в системи за поддържане на живота или други приложения, при които отказ би могъл да се доведе до наранявания или до смърт. Цялостната отговорност на Lupus и Вашите изключителни претенции при нарушение на тази гаранция от Lupus се ограничават върху указаните мерки. Lupus изключва в законно допустимите рамки всички други изрични и подразбираеми гаранции. С това се изключват между другото и подразбираеми гаранции за продаваемост, пригодността за определена цел и съблюдаването на всички права. Ако Lupus в рамките на валидното право не може да отхвърли всички подразбиращи се гаранции, то тези гаранции важат съответно на валидното законодателство най-дълго за продължителността на изричната гаранция. Lupus или свързани предприятия или дъщерни фирми при никакви обстоятелства не носят отговорност за непосредствени, случайни, специални щети, съотв. щети в последствие, за финансови загуби или за загуба на данни от какъв да е вид. Това ограничение важи също и в случаите, когато на Lupus е обърнато внимание за възможността от такива щети. Въз основа на тази гаранция Вие притежавате определени права. В зависимост от валидното законодателство Вие имате евентуално и други права. В някои правни сфери не е допустимо ограничаване по време на подразбиращите се гаранции или изключване или ограничаване на случайни щети или щети в последствие.   Поради това горното указание за ограничаване или изключване евентуално не е в сила за Вас. При никакви обстоятелства отговорността на Lupus не надхвърля сумата, която Вие сте платили за продукта.