Griechisch

Εγγύηση/παροχή ευθύνης για κάρτες μνήμης AgfaPhoto (SD / SDHC / SDXC Cards, MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC Cards, CompactFlash Cards) και  USB Flash Drives

5 έτη περιορισμένη εγγύηση από την εταιρεία Lupus Imaging & Media (Lupus) για επαγγελματικές κάρτες μνήμης AgfaPhoto, 3 έτη για στάνταρ κάρτες μνήμης και 2 έτη για μηχανισμούς USB Flash Drives.

Η εταιρεία Lupus εγγυάται, ότι οι κάρτες μνήμης AgfaPhoto και οι μηχανισμοί USB Flash Drives για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης με έναρξη την ημερομηνία αγοράς (χρονικό διάστημα εγγύησης) είναι χωρίς βλάβη υλικού και χωρίς βλάβη κατασκευής και σε κανονική χρήση ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις δημοσιευθέντες προδιαγραφές.

Η εγγύηση χορηγείται στον αρχικό αγοραστή, ο οποίος προμηθεύτηκε το προϊόν από έναν εγκεκριμένο έμπορα ή απευθείας από την Lupus. Η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη. Η απόδειξη αγοράς είναι αναγκαία. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μια συσκευή, η οποία είναι συμβατή με τις εξειδικεύσεις της CompactFlash Association (www.compactflash.org) ή της SD Card Association (www.sdcard.org). Σε περίπτωση χρήσης σε μια ακατάλληλη συσκευή λήγει αυτή η εγγύηση. Η Lupus δεν φέρει κάποια ευθύνη εάν προκληθεί ένα σφάλμα η μια βλάβη από προϊόντα ή στοιχεία  τρίτων προμηθευτών, ανεξάρτητα εάν είναι εγκεκριμένη ή όχι η χρήση με αυτά τα προϊόντα. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε λογισμικό τρίτων προμηθευτών, το οποίο παραδίδεται με το προϊόν. Αυτοί είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για όλες τις προκύπτουσες εργασίες επισκευής και συντήρησης που βρίσκονται σε σχέση με αυτό το λογισμικό. Αυτή η εγγύηση είναι άκυρη  ένα η Lupus διαπιστώσει ότι η κάρτα μνήμης Speicherkarte/der USB Flash Drive υπέστη βλάβη λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης, κακοποίησης, αναρμόδιας επισκευής, μετατροπών ή λόγω ενός ατυχήματος ή δεν χρησιμοποιήθηκε σε εναρμόνιση με τις οδηγίες για το προϊόν.

Επικοινωνήστε σε αξιώσεις για εγγύηση υπό τον τηλεφωνικό αριθμό +49-2173-20890-0 με την Lupus ή στείλτε ένα E-Mail στο: info@lupus-im.com. Πρέπει να λάβετε ένα αριθμό επιβεβαίωσης για την παρακολούθηση της αποστολής και να αποστείλετε το προϊόν με δικά σας έξοδα σε μια ασφαλή συσκευασία σύμφωνα με τις οδηγίες της Lupus. Η  Lupus δικαιούται σύμφωνα με την κρίση της ή να επισκευάσει το προϊόν ή να το αντικαταστήσει με ένα νέο ή επεξεργασμένο προϊόν με την ίδια ή καλλίτερη χωρητικότητα και λειτουργικότητα. Η εγγύηση για το αντικαθιστάμενο προϊόν ισχύει για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της αρχικής εγγύησης.
Η Lupus δεν αναλαμβάνει κάποια εγγύηση και δεν φέρει ευθύνη δεδομένα και εικόνες που χάθηκαν, τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε ένα προϊόν (συμπεριλαμβανομένου και επιστραφέντων προϊόντων). Η αιτία της απώλειας δεν παίζει εδώ κανένα ρόλο. Δεν γίνεται ανάληψη εγγύησης για το ότι τα προϊόντα της Lupus λειτουργούν ανά πάσα στιγμή δίχως σφάλμα. Ο κάρτες μνήμης AgfaPhoto και USB Flash Drives δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συστήματα διατήρησης της ζωής ή σε άλλες εφαρμογές, στις οποίες μια εμπλοκή θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή σε θάνατο.

Η συνολική ευθύνη της Lupus και οι συνολικές της αξιώσεις σε μια παράβαση εναντίον αυτής της εγγύησης εκ μέρους της Lupus περιορίζονται στα αναφερόμενα μέτρα. Η Lupus αποκλείει εντός του νομικά επιτρεπτού πλαισίου όλες τις περαιτέρω ρητές και σιωπηρές εγγυήσεις. Για να αποκλείονται μεταξύ άλλων και οι σιωπηρές εγγυήσεις της αγοραστικής ικανότητας, της καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό και την τήρηση όλων των δικαιωμάτων. Εάν η Lupus δεν μπορεί να απορρίψει στα πλαίσια του ισχύοντος νόμου όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, ισχύουν τέτοιου είδους εγγυήσεις αντίστοιχα προς την ισχύουσα νομοθεσία το αργότερο για την διάρκεια της ρητής εγγύησης. Η Lupus ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή θυγατρικές εταιρείες  δεν ευθύνονται σε καμία περίσταση για άμεσες, τυχαίες, ειδικές βλάβες ή επακόλουθες βλάβες, για οικονομικές απώλειες ή για την απώλεια δεδομένου παντός είδους. Αυτός ο περιορισμός ισχύει ακόμα και όταν υποδείχθηκε στην Lupus η δυνατότητα τέτοιων βλαβών. Βάσει αυτής της εγγύησης έχετε ορισμένα δικαιώματα. Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία έχετε ενδεχομένως και άλλα δικαιώματα. Σε μερικές νομικές περιοχές δεν επιτρέπονται ο χρονικός περιορισμός σιωπηρών εγγυήσεων ή ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός τυχαίων βλαβών  ή επακόλουθων βλαβών.   Η ανωτέρω υπόδειξη αναφορικά με ένα περιορισμό ή αποκλεισμό δεν αφορά ενδεχομένως εσάς. Σε καμία περίσταση δεν υπερβαίνει η ευθύνη της Lupus το ποσό, το οποίο πληρώσατε για το προϊόν.