Niederländisch

Fabrieksgarantie/wettelijke garantie AgfaPhoto geheugenkaarten (SD / SDHC / SDXC Cards, MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC Cards, CompactFlash Cards) en USB Flash Drives

5 jaar beperkte garantieverlening van Lupus Imaging & Media (Lupus) voor professionele AgfaPhoto geheugenkaarten, 3 jaar voor standaard geheugenkaarten en 2 jaar voor usb flash drives.

Lupus garandeert dat AgfaPhoto geheugenkaarten en usb flash drives gedurende de garantietijd vanaf koopdatum (de ‚garantieperiode‘) vrij is van materiaal- en productiefouten en bij normaal gebruik in principe voldoet aan de gepubliceerde specificaties.

De garantie wordt verleend aan de eerste koper die het product bij een geautoriseerde handelaar of direct bij Lupus heeft gekocht. De garantie is niet overdraagbaar. Een koopbewijs is vereist. Dit product dient te worden gebruikt in een apparaat dat compatibel is met de specificaties van de CompactFlash Association (www.compactflash.org) of de SD Card Association (www.sdcard.org). Bij gebruik in een ongeschikt apparaat komt deze garantie te vervallen. Lupus is niet verantwoordelijk wanneer een fout of schade wordt veroorzaakt door producten of componenten van derdenaanbieders, ongeacht het feit of het gebruik met deze producten of componenten geautoriseerd is of niet. De garantie heeft geen betrekking op de software van derdenaanbieders die met dit product wordt geleverd. U bent zelf verantwoordelijk voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die verband houden met deze software. Deze garantie komt te vervallen indien Lupus constateert dat de geheugenkaart/ de USB Flash Drive op grond van een onjuiste installatie, misbruik, onbevoegde reparatie, veranderingen of een ongeval beschadigd werd of niet werd gebruikt conform de productaanwijzingen.

Bij garantieclaims dient u telefonisch onder nummer +49-2173-20890-0 contact op te nemen met Lupus of een e-mail te zenden naar: info@lupus-im.com. Voor het traceren van de zending dient u een bevestigingsnummer te ontvangen en het product op eigen kosten in een veilige verpakking terug te zenden volgens de aanwijzingen van Lupus. Het staat Lupus vrij, het product naar eigen beoordeling ofwel te repareren of te vervangen door een nieuw of nabewerkt product met dezelfde capaciteit en functionaliteit. De garantie voor het vervangingsproduct geldt gedurende de resterende periode van de oorspronkelijke garantie.

Lupus is niet aansprakelijk en verleent geen garantie voor verloren gegane gegevens of foto’s die op een product (inclusief teruggezonden producten) waren opgeslagen. De oorzaak voor het verlies is daarbij niet van belang. Er wordt geen garantie verleend voor de te allen tijde correcte werking van de producten van Lupus. AgfaPhoto geheugenkaarten en USB Flash Drives mogen niet worden ingezet in levensbehoudende systemen of applicaties waarbij storingen kunnen leiden tot letsel of tot de dood.
De algehele aansprakelijkheid van Lupus en uw uitsluitende rechten bij een overtreding van deze garantie door Lupus blijven beperkt tot de genoemde maatregelen. Binnen de wettelijk geoorloofde grenzen sluit Lupus alle verdere uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties uit. Daarmee zijn onder andere ook de stilzwijgende garanties van marktgeschiktheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde en de inachtneming van alle rechten uitgesloten. Indien Lupus binnen het kader van het toepasselijk recht niet alle stilzwijgende garanties kan afwijzen, gelden garanties van dien aard overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving hoogstens voor de duur van de uitdrukkelijke garantie. Lupus of met haar verbonden ondernemingen of dochterondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, toevallige, speciale schade resp. vervolgschade, financiële verliezen of het verlies van ongeacht welke gegevens. Deze beperking geldt ook wanneer Lupus werd gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schadegevallen. Op grond van deze garantie hebt u bepaalde rechten. Al naargelang de wetgeving hebt u eventueel nog andere rechten. Op veel rechtsgebieden is de tijdelijke beperking van stilzwijgende garanties of de uitsluiting of beperking van toevallige schade of vervolgschade niet geoorloofd. Voornoemde verwijzing naar een beperking of uitsluiting is derhalve mogelijk niet op u van toepassing. In géén geval bedraagt de aansprakelijkheid van Lupus meer dan het bedrag dat u voor het product hebt betaald.