Schwedisch

Garanti/serviceåtagande för AgfaPhoto minneskort (SD / SDHC / SDXC-kort, MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC-kort, CompactFlash-kort) och USB-flashenheter

Lupus Imaging & Media (Lupus) ger 5 år begränsad garanti på AgfaPhoto minneskort, 3 år på Standard minneskort och 2 år på USB Flash Drives.

Lupus garanterar från och med köpdatum och under tiden som garantin gäller (“Garantitiden”) att AgfaPhoto minneskort och USB Flash Drives inte har några material- och tillverkningsfel och att de vid normal användning i stort sett stämmer överens med de publicerade specifikationerna.

Garantin gäller för den köpare som ursprungligen förvärvat produkten hos en auktoriserad återförsäljare eller direkt från Lupus och kan inte överlåtas. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin skall gälla. Denna produkt får endast användas i utrustning som är kompatibel med specifikationerna från CompactFlash Association (www.compactflash.org) eller SD Card Association (www.sdcard.org). Garantin gäller inte om produkten används i annan olämplig utrustning. Lupus ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av produkter eller komponenter från utomstående leverantörer, oberoende av om användningen av dessa produkter eller komponenter har godkänts eller ej. Garantin omfattar inte programvara från utomstående leverantörer som medföljer produkten. Köparen ansvarar själv för all service och reparation av sådan programvara. Garantin gäller inte om minneskortet/USB-flashenheten skadats på grund av felaktig installation, missbruk, modifiering, obehörig reparation eller olycka eller om produkterna inte använts enligt anvisningarna för produkten.

I samband med eventuella garantianspråk kan man ringa +49-2173-20890-0 eller skriva till info@lupus-im.com. Köparen skall returnera produkten på egen bekostnad i skyddad förpackning enligt de instruktioner som utfärdats av Lupus. Köparen skall också se till att få ett spårningsnummer så att försändelsen kan följas upp. Lupus bestämmer själv, efter egen bedömning, om man vill reparera eller ersätta produkten med en ny eller omarbetad produkt med samma eller bättre kapacitet och funktionalitet. Garantin för ersättningsprodukten gäller då under den ursprungliga produktens återstående garantitid.

Lupus lämnar ingen garanti och kan inte heller hållas ansvarig för förlust av data eller bilder som sparats på en produkt, oavsett orsaken till förlusten (detta gäller även för data som sparats på returnerad produkt). Lupus kan inte heller garantera att produkter från Lupus alltid fungerar felfritt. AgfaPhoto minneskort och USB-flashenheter får inte användas i livsuppehållande system eller i annan utrustning som kan skapa eller medföra livsfara i någon form.

Lupus produktansvar och köparens exklusiva anspråk; om Lupus bryter mot denna garanti; är begränsade till nämnda åtgärder. Lupus utlovar inga andra uttryckliga eller underförstådda garantier inom ramen för det som är lagligen tillåtet. Till sådana garantier hör bland annat även underförstådda garantier vad gäller produktens säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål samt iakttagandet av samtliga rättigheter. Om Lupus inom ramen för gällande rätt inte kan avböja alla underförstådda garantier gäller sådana garantier i enlighet med gällande lagstiftning endast under tiden för den uttryckliga garantin. Lupus eller närstående företag eller dotterbolag ansvarar under inga omständigheter varken för direkta, tillfälliga eller speciella skador, följdskador eller för ekonomiska förluster eller dataförluster, även om Lupus har informerats om risken för sådana skador. Denna garanti ger köparen vissa lagliga rättigheter. Köparen kan dessutom ha andra rättigheter till följd av gällande lagstiftning. Det finns lagar som inte tillåter tidsbegränsning av underförstådda garantier eller att garantin för tillfälliga skador eller följdskador undantas eller begränsas. Det som sägs ovan om begränsad garanti eller undantag gäller då eventuellt inte för köparens del. Lupus ansvarar under inga omständigheter för högre belopp än det som köparen har betalat för produkten.